Animator rynku

Millenium Dom Maklerski S.A. 
ul. Żaryna 2A,  02-593 Warszawa
wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS 0000053322 / NIP 5261028684